Polityka prywatności

Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016):

1.    Administratorem danych osobowych jest:

2.    W sprawach ochrony danych osobowych i realizacji związanych z nimi spraw możliwy jest kontakt pisemny na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

3.    Dane osobowe przetwarzane są celem:

a)    realizacji postanowień zawartej umowy

b)    weryfikacji danych

c)    realizacji analiz

d)    dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia przez administratora, działalności

e)    dowodowym dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów

f)     realizacji obowiązku podatkowego w tym prowadzenia rachunkowości

w myśl:

4.    Odbiorcami danych osobowych Pani / Pana dziecka oraz Pani / Pana są podmioty uczestniczące w realizacji w zakresie zawartej umowy.

5.    Dane osobowe Pani / Pana dziecka oraz Pani / Pana przechowywane są do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.

6.    Przysługuje Pani / Panu prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

7.    Przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

8.    Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9.    Podanie danych osobowych Pani / Pana dziecka oraz Pani / Pana jest dobrowolne, jednak odmowa podania skutkować będzie odmową zawarcia umowy.